Política de privacidade

Introdución

A organización Marea da Vila (con CIF provisinal G94185246)  recompila, trata e almacena información persoal a través da web da súa propiedade mareadavila.gal.

Esta información será relativa aos usuarios da web. A información recompilarase, tratarase e almacenarase conforme á presente Política de Privacidade.

Esta Política de Privacidade foi actualizada o 1 de decembro de 2018.

Responsable legal

Denominación comercial: Marea da Vila
E-mail de contacto:

Leis de aplicación nesta web

  • RGPD (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de  abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas.
  • LOPD (Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro  de Protección de Datos de Carácter Persoal e Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, Regulamento de desenvolvemento da LOPD.
  • LSSI (Lei 34/2002, de 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico)

Datos recompilados

Unicamente se recompilarán datos estritamente necesarios para desenvolver a actividade normal do sitio, axustándose ao principio de minimización de datos (Art.5.b GDPR).
Os datos recompilados serán en todo caso de maiores de 16 años (Art. 8.1 GDPR). A Marea da Vila resérvase o dereito a tomar as medidas oportunas para comprobar a veracidade da idade (Art. 8.2 GDPR).
En todo caso, estes datos serán de carácter persoal identificativos e non sensibles, e poderán ser:

  • Correo electrónico
  • Nome e apelidos

Métodos de recompilación

Os datos persoais recompilaranse a través da web de MAREA DA VILA cando introduzas información nalgún dos campos destinados a tal efecto na web. Estes campos están debidamente  sinalizados e non recompilarán ningún dato ata que  aceptes expresamente a cesión e xestión conforme a esta política de privacidade.

Objectivo da recompilación e uso dos datos

A recompilación e uso de datos realízase co  único objectivo de gardar as sinaturas do Manifesto, así como a recepción de mensaxes de contacto a través desta web ou por mail.

A Marea da Vila comprométese a non utilizar os datos obtidos cunha finalidade distinta a esta.

Destino dos datos

Os datos recompilados incorporaranse a un ficheiro propiedade da Marea da Vila.

Este ficheiro será xestionado pola Marea da Vila.

Este ficheiro almacenarase en Kimsufi con domicilio en OVH 2 rue kellermann BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1 – France.

Prazo de conservación dos datos

Os datos almacenaranse ata que se cumpra o obxectivo polo cal foron recompilados (Art.5.e. GDPR) ou ata que se exerza o dereito de supresión ou modificación dos mesmos. Sempre e cando isto non entre en conflito coa necesidade por motivos legais ou fiscais de almacenar os mesmos.

Como protexemos os seus datos?

Os seus datos transfírense e almacénanse de forma segura xa que dispoñemos de:

– Cifrado con protocolo SSL.
– Firewall a nivel de servidor.
– Protocolos de seguridade para previr accesos non autorizados.
– Control de accesos.
– Almacenamento encriptado.

A Marea da Vila non pode garantir a completa seguridade nas comunicacións a través da Internet pero garantimos tomar as medidas axeitadas para protexer os seus datos.

Ademais, A Marea da Vila comprométese a manter a confidencialidade dos datos e non comunicará nin permitirá o acceso a terceiros non autorizados.

Os teus dereitos en canto á protección de datos

A lexislación recoñece uns dereitos como usuario que cedeu os seus datos persoais:

  • Acceso aos datos persoais.
  • Rectificación ou supresión.
  • Opoñerse ao tratamento.
  • Portabilidade dos datos.
  • Limitación do seu tratamento.

O exercicio destes dereitos é persoal. Polo que só podes solicitalos para datos dos que es propietario.

No caso de que queiras exercer algún destes dereitos, pódelo facer enviando un correo a  indicando os dereitos que se queren exercer e unha proba de identidade.

Comprometemos a responder a túa solicitude nun prazo máximo de 60 días hábiles.

Lexitimación para o tratamento de datos

A base legal para o tratamento dos teus datos persoais é a aceptación explícita do tratamento, xestión e almacenamento dos mesmos segundo a presente política de privacidade.

Consecuencias de non aceptar a política de privacidade

No caso de que non aceptes a xestión dos teus datos segundo a presente política de privacidade, non se poderán recopilar os mesmos, o que pode supoñer que non podes levar a cabo algunhas das accións que permite a web.

Autoridade de protección de datos en España

No caso de que queiras facer valer os teus dereitos en canto á protección de datos e consideras que non o estamos a respectar, pódeste dirixir á autoridade española responsable:

– Sitio web da Autoridade de Protección de Datos:
https://www.agpd.es/

– E-mail da Autoridade de Protección de Datos:
internacional@agpd.es

– Teléfono da Autoridade de Protección de Datos:
+34 91399 6200

Cambios na Política de Privacidade

A Marea da Vila resérvase o dereito a modificar a presente Política de Privacidade. Estas modificacións faranse conforme á lexislación e xurisprudencia e quedarán reflectidas na presente Política de Privacidade.